Music

Carte blanche à Dame Electric – Computer Grrrls

今宵、女性のアーティストだけのエレクトニック・ライブ。 そう聞いただけで良い感じがするのは男だけか? @ La Gaîte Lylique Karen Gwyer https://youtu.be/ig0cr_2gS_c Gudrun Gut https://youtu.be/eNrOiufoTyI Dorit Chrysler interprète Laurie Spiegel https://youtu.be/ztfegVzqeCI